to zapewnienie odpowiedniego sposobu przekazywania informacji z wykorzystaniem środków wspierających komunikację z odbiorcami usług publicznych.

Ikony informacyjne

Przykładowe oznakowanie budynków i pomieszczeń dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Karta komunikacji z osobą Głuchą

"Karty komunikacji z osobą Głuchą" to zbiór piktogramów oraz krótkich komunikatów słownych podzielonych na kilka części, które ułatwiają komunikację między pacjentem głuchym a pracownikami ochrony zdrowia (m.in. z ratownikami medycznymi, lekarzami, pielęgniarkami), zwłaszcza w stanach nagłych.

Informacja dla osób Głuchych

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami nakazuje przygotowanie informacji o zakresie działalności instytucji w postaci filmu z Tłumaczem języka migowego.

Piktogramy do ilustracji tekstu łatwego do czytania (ETR)