Raport o stanie zapewniania dostępności

Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wprowadza obowiązek raportowania stanu zapewniania dostępności przez każdy podmiot publiczny. 

Do 31 marca 2021 r., a następnie co kolejne 4 lata, każdy podmiot publiczny musi opracować raport obrazujący przede wszystkim to, jak spełnia minimalne wymagania w zakresie zapewniania dostępności opisane w art.  6 ustawy. Raport ten powinien zostać opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej danego podmiotu lub jego stronie internetowej, jeśli nie posiada BIP.

Podstawowe informacje na temat sposobu raportowania o stanie zapewniania dostępności

Formularz raportu o stanie zapewniania dostępności

Jak wdrażać Ustawę o zapewnianiu dostępności?

 

Kto podlega ustawie o zapewnianiu dostępności?

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (dalej UzD) określa w art. 3, które podmioty publiczne są zobowiązane do jej stosowania. Poniżej znajduje się lista głównych podmiotów podlegających ustawie. Nie
stanowi ona katalogu zamkniętego - to czy dany podmiot podlega ustawie należy analizować w kontekście całości art. 3 ustawy. Lista ta ma jednak charakter pomocniczy. Lista podmiotów.

 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Art. 11.
1. Podmiot publiczny przekazuje co 4 lata, najpóźniej do dnia 31 marca danego roku, raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w danym podmiocie, i publikuje go na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, […].

Art. 58.
Pierwsze raporty, o których mowa w art. 11 ust. 1, są przekazywane do dnia 31 marca 2021 r.

 

Do składania raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zobowiązane są podmioty publiczne, które zostały wymienione w art. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696, z późn. zm.), zwanej dalej UzD, tj. w szczególności:

1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
2) inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
3) inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:

a) finansują je w ponad 50% lub
b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego,
4) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2, lub podmiotów, o których mowa w pkt 3.

Podmiot publiczny przekazuje (oraz publikuje na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej lub swojej stronie internetowej) raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami co 4 lata, najpóźniej do dnia 31 marca danego roku (art. 11 ustawy UzD).

 

Webinar "Raportowanie o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami" - 23 lutego 2021

Raport o stanie zapewniania dostępności - Instrukcja wypełniania