Dostępność w Biuletynie Informacji Publicznej

Ustawy na temat Dostępności precyzują listę informacji, które powinny zostać opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Raport o stanie zapewniania dostępności

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Art. 11. 1. Podmiot publiczny przekazuje co 4 lata, najpóźniej do dnia 31 marca danego roku, raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w danym podmiocie, i publikuje go na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, […].

Art. 58. Pierwsze raporty, o których mowa w art. 11 ust. 1, są przekazywane do dnia 31 marca 2021 r.

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Art. 14. […]

5. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, publikuje na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, […], dane kontaktowe koordynatora do spraw dostępności oraz treść planu działania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.

 

Dostępność architektoniczna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Art. 6. Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują: [...]

1) w zakresie dostępności architektonicznej:

c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,

 

Koordynator

Art. 14. […]

5. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, publikuje na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, […], dane kontaktowe koordynatora do spraw dostępności […].

 

Tekst łatwy do czytania i zrozumienia

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Art. 6. Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują: [...]

3) w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej: [...]

c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci [...] informacji w tekście łatwym do czytania,

 

Informacja dla osób Głuchych

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Art. 6. Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują: [...]

3) w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej: [...]

c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci [...], nagrania treści w polskim języku migowym [...],