Koordynator dostępności

Koordynator do spraw dostępności to nowa funkcja, wprowadzona przepisami ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Art. 14. 1. Każdy organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej i samorządowej, organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, wyznacza co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora do spraw dostępności.

Art. 59. Koordynatorzy do spraw dostępności, o których mowa w art. 14, zostaną wyznaczeni w terminie do dnia 30 września 2020 r. 

Zadaniem koordynatora do spraw dostępności jest wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do informacji o danym podmiocie i usługach jakie świadczy, tworzenie i wdrażanie planu na rzecz poprawy dostępności danej instytucji.

Koordynatorzy dostępności - portal Funduszy Europejskich

Niezbednik koordynatora dostępności

Lista koordynatorów

Zarządzenie nr 59/2020 Marszałka Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia Koordynatorów do spraw dostępności w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego