Akty prawne dotyczące niepełnosprawności

Europejska Agenda Cyfrowa

Program rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej  w latach  2010-2015

(Pkt 2.5 Badania i innowacje, 2.6 Zwiększenie umiejętności wykorzystywania technologii cyfrowych i włączenia społecznego)

Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych

Niniejsza Konwencja ma na celu promowanie, ochronę oraz umożliwienie wszystkim osobom niepełnosprawnym nieograniczonego korzystania z wszystkich fundamentalnych swobód i praw człowieka oraz promowanie poszanowania ich godności osobistej.

Artykuł 9. Dostępność
1. Aby umożliwić osobom niepełnosprawnym niezależne życie i pełny udział we wszystkich sferach życia, Państwa Strony podejmą odpowiednie środki w celu zapewnienia im, na zasadzie równości z innymi osobami, dostępu do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji, w tym technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych […]

Artykuł 21. Wolność wypowiadania się i wyrażania opinii oraz dostęp do informacji Państwa Strony podejmą wszelkie odpowiednie środki, aby osoby niepełnosprawne mogły korzystać z prawa do wolności wypowiadania się i wyrażania opinii, w tym wolności poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów, na zasadzie równości z innymi osobami i poprzez wszelkie formy komunikacji, według ich wyboru […]

Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych
 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej  

Rozdział II, Art. 32

  1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
  2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się 

Art. 3 (o środkach wspierających komunikowanie się),
Art. 9 (organ administracji publicznej jest zobowiązany do upowszechnienia informacji o usłudze w sposób powszechnie przyjęty, w szczególności w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych organu administracji publicznej i w miejscach publicznie dostępnych w tym organie)
Art. 14 (organ administracji publicznej udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych)

Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych  

§ 23. Systemy teleinformatyczne podmiotów realizujących zadania publiczne funkcjonujące w dniu wejścia w życie rozporządzenia na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów należy dostosować do wymagań, o których mowa w rozdziale IV rozporządzenia, nie później niż w dniu ich pierwszej istotnej modernizacji przypadającej po wejściu w życie rozporządzenia.

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 31 maja 2012 r. Obowiązuje od 1 czerwca 2015 roku.

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego

Treść Dyrektywy