Dostosowanie instytucji i usług publicznych do potrzeb osób...

Dostosowanie instytucji i usług publicznych do potrzeb osób:

  • z niepełnosprawnością intelektualną
  • ze spektrum autyzmu
  • problemami zdrowia psychicznego

Dostępność jest prawem człowieka. Oznacza możliwość uczestnictwa we wszystkich sferach życia społecznego i życia publicznego. To dostępność środowiska fizycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego, dostęp do opieki zdrowotnej, edukacji oraz do informacji i środków komunikacji. To możliwość działania, komunikowania się i bycia informowanym w sposób autonomiczny. Dostępność jest warunkiem korzystania z wszystkich praw człowieka, zarówno politycznych (np. dostęp do lokalu wyborczego, dostępna karta wyborcza), społecznych (np. dostępny transport do ośrodka pomocy społecznej), gospodarczych (np. dostępna strona internetowa sklepu) i kulturalnych (np. dostępny spektakl teatralny, dostępna usługa zakupu biletów w kasie), jak i osobistych (np. dostępna procedura zawarcia związku małżeńskiego, dostępny formularz oświadczenia o uznaniu dziecka). Według ustawy o dostępności, podmiot publiczny musi zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami przez stosowanie uniwersalnego projektowania lub racjonalnych usprawnień.

Dostosowanie instytucji i usług publicznych do potrzeb osób... Plik PDF